Styrelse

Valfjällets Slalomklubbs styrelse består av ordförande samt 5 – 8 övriga ledamöter jämte 2 – 4 suppleanter. Årsmötet utser vice ordförande, sekreterare, kassör och de övriga befattningshavare som behövs. 
Vid förhinder för ledamot inträder suppleant. Avgår ledamot före mandattidens utgång inträder suppleant i dennes ställe för tiden t.o.m. nästföljande årsmöte.
Styrelsen får utse person till adjungerad ledamot. Sådan ledamot har inte rösträtt men kan efter beslut av styrelsen ges yttrande- och förslagsrätt. Hen får utses till befattning inom styrelsen.

Säsongen 2023 – 2024 består styrelsen av följande personer:

Ordförande
Willy Tunèr
070-2021539
willytuner1@gmail.com

Vice ordförande
Patrik Bäckman
073-8010713
patrik.backman@volvo.com

Sekreterare
Madelene Kutt
070-6587769
maddekutt@gmail.com

Kassör
Lars-Eric Börjesson
070-5206665
ekonomi@valfjalletsslk.se


Ledamot
Andrine Florin
073-8271799
andrine.florin@gmail.com


Ledamot
Petra Axelsson
073-8446919
Petaxe@hotmail.com

Ledamot
Thomas Börjesson
070-2553532
thomas.borjesson76@gmail.com 

Ledamot
Roger Högenes
0705606755
roger.hogenes@yahoo.se

Suppleant
Andreas Flognfelt
070-6490667
flognfelt@gmail.com

Suppleant
Martin Eriksson
070-3513695